PK-SPRÁVA NEMOVITOSTÍ   NEJDEK

 

- Vaše finanční prostředky stále pod Vaší kontrolou.

- Využijte našich zkušeností s provozem a správou.

- Navštivte naši kancelář a ptejte se ...

- Plaťte jenom to, co musíte !!!

 

Dopis na Magistrát města Karlovy Vary odbor životního prostředí. Ekonomické zdůvodnění výhodnosti vlastní plynové kondenzační kotelny.

 

je soukromý subjekt na trhu správy domů a jejich společných částí, který si klade za cíl provádět tuto činnost na vysoké úrovni ke spokojenosti především vlastníků bytových a nebytových jednotek.

Společnost vznikla dne 21.5.2007 podle živnostenského zákona se zahájením provozování živnosti od 01.07.2007.

     Jak již bylo uvedeno, předmětem činnosti společnosti je zajišťování správy a údržby nemovitostí ve vlastnictví zejména soukromých osob,  na základě zákona o vlastnictví bytů (zák. 72/94 Sb.) sjednocených do společenství vlastníků jednotlivých domů.

Naší prioritou je zajišťování nejen klasické správy domu, která by měla být naprostou samozřejmostí, ale také rozšíření služeb ve vztahu k nemovitostem kupříkladu realitní činnost.

V oboru správy nemovitostí taktéž poskytujeme poradenskou činnost. Je to služba pro vlastníky, kteří si svou nemovitost spravují samostatně a nemají tendenci za správu domu platit externímu správci. Poradíme však i těm, kterým správu provádí jiný subjekt a kteří třeba nejsou s jeho službou plně spokojeni.

Naše nabídka služeb:

     Správa domu je záležitostí poměrně odbornou a její správné provádění by v závislosti zejména na stále se vyvíjející legislativě mělo být svěřeno do rukou správce, který je schopen a především ochoten udělat maximum pro bezproblémový chod domu.

Naše společnost poskytuje široký rozsah služeb spojených přímo se správou Vašeho domu, tak i dalších činností, které Vám, vlastníkům nemovitostí či potencionálním klientům, přinesou úsporu času a sil.

Nabídka na provádění správy Vašeho domu naší společností:

  • Oblast provozní

  • Oblast ekonomická

  • Oblast technická

  • Oblast zadávání veřejných zakázek

  • Oblast právní

Oblast provozní- vedení evidence objektů, evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek, zajišťování provádění změn v předpisech plateb vlastníků jednotek, výběr plateb vlastníků jednotek, zajišťování dodávek služeb spojených s bydlením, zajišťování odečtů energií a zajišťování dalších služeb dle povahy nemovitosti.

Oblast ekonomická- kontrola plateb spojených s vlastnictvím bytových a nebytových jednotek, plateb do fondu oprav a údržby, plateb na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytových a nebytových jednotek, vedení evidence nákladů na provoz domu, kontrola a úhrada dodavatelských faktur, vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb spojených s bydlením, předkládání vyúčtování nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitostí formou pravidelné čtvrtletní uzávěrky a vymáhání dlužných plateb.

Oblast technická- vedení dostupné projektové dokumentace, provádění technických prohlídek objektů, zajišťování pravidelných revizí technických zařízení dle příslušných ČSN a předpisů, zajišťování havarijní služby, zajišťování provádění běžných oprav a údržby společných částí budov.

Oblast zadávání veřejných zakázek- formulace zadávacích podmínek zakázky, přijímání a vyhodnocování nabídek s účastí výboru SVJ či jiným stanoveným orgánem společenství, odborná výpomoc při posuzování a hodnocení nabídek, příprava smlouvy s vybraným uchazečem, spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli a spolupráce po dokončení stavby.

Oblast právní- zajištění svolání ustavujícího shromáždění vlastníků jednotek v domě, zajištění přítomnosti notáře na jednání — notářský zápis, příprava podkladů pro řádný zápis společenství vlastníků do rejstříku společenství, příprava textů smluv o pronájmu společných částí domu, poradenská činnost při uzavírání smluv o dílo na periodickou údržbu společných částí domu a na jejich větší opravy a rekonstrukce, zajišťování uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem, zastupování vlastníka v případě pojistných událostí, zajišťování soudního vymáhání dluhů členů Společenství vlastníků prostřednictvím nezávislého advokáta nebo mimosoudního vymáhání dluhu prostřednictvím oprávněného subjektu, vyřizování stížností a oznámení, podnětů.

 

 

PK-SPRÁVA NEMOVITOSTÍ © 2007 ÚvodStanovy DokumentaceVaše dotazyKontaktReference
footer image footer image