PK-SPRÁVA NEMOVITOSTÍ   NEJDEK

 

Stanovy

- věnujte pozornost při přípravě Vašich stanov
- do schválení registrace SVJ platí "Vzorové stanovy" podle NV č.371/2004 Sb.

 

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

(dle nařízení vlády č.371/2004 Sb.)

 


ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


Čl. I

Základní ustanovení


(1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen „spo lečenství“ ) je právnickou osobou, která
vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k
budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony
(zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod
č. 280/1996 Sb., zákona č. 97/1999 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č.
451/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb.
(2) Členy společenství jsou vlastníci bytů a nebytových prostorů v domě (dále jen „jednotka“),
společnými členy společenství jsou společní vlastníci jednotek, za podmínek uvedených v zákoně o
vlastnictví bytů (dále jen „člen společenství“).
(3) Společenství je jako právnická osoba způsobilé vykonávat práva a zavazovat se pouze ve
věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu (dále jen „správa domu“)
a pozemku a v dalších věcech v rozsahu a způsobem uvedeným v zákoně o vlastnictví bytů a v těchto
stanovách.


Čl. II

Název a sídlo společenství


(1) Názvem společenství jsou slova „Společenství pro dům“ spolu s označením domu, pro který
společenství vzniklo.
(2) Sídlo společenství je určeno adresou, kde společenství sídlí a kde se veřejnost může se
společenstvím stýkat.


ČÁST DRUHÁ

PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČENSTVÍ

 

Čl. III

Správa domu a další činnosti


(1) Správou domu se rozumí zajišťování
a) provozu domu a pozemku,
b) údržby a oprav společných částí domu,
c) protipožárního zabezpečení domu, včetně hromosvodů,
d) revizí a oprav společných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie, plynu, vody a
odvodu odpadních vod, tepla a teplé užitkové vody včetně radiátorů, vzduchotechniky, výtahů,
zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu a elektrických sdělovacích zařízení v
domě a dalších technických zařízení podle vybavení domu,
e) revizí a oprav domovní kotelny či výměníkové (předávací) stanice v rozsahu a způsobem
odpovídajícím skutečnému vybavení domu,
f) prohlídek a čištění komínů,
g) administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu, včetně vedení
příslušné technické a provozní dokumentace domu,
h) správy jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů společenství,
i) dalších činností, které vyplývají pro společenství z právních předpisů a technických postupů
spojených se správou domu.
(2) V rámci předmětu své činnosti může společenství sjednávat smlouvy, především o
a) zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejdeli
o služby, jejichž dodávky si
členové společenství zajišťují u dodavatele přímo,
b) pojištění domu,
c) nájmu společných částí domu,
d) nájmu jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů společenství.
(3) Společenství zajišťuje rovněž kontrolu plnění jím uzavřených smluv podle odstavce 1 a 2 a
uplatňování nároků z porušování smluvních povinností ze strany dodavatelů.
(4) Při plnění úkolů podle zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov zajišťuje společenství dále
zejména tyto činnosti spojené se správou domu a pozemku:
a) vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství na náklady spojené se
správou domu a pozemku (dále jen „příspěvky na správu domu a pozemku“ ), popřípadě dalších
příspěvků na činnosti uvedené v čl. IV,
b) vedení evidence plateb členů společenství, které jsou podle písmene a) vybírány,
c) vedení evidence nákladů vztahujících se k domu a pozemku a k činnosti společenství,
d) zřízení účtu u banky a hospodaření s finančními prostředky,
e) vedení účetnictví v souladu se zvláštními právními předpisy,
f) vedení seznamu členů společenství.
(5) Společenství zajišťuje buď přímo nebo na základě smluv uzavřených společenstvím s
dodavateli plnění spojená s užíváním jednotek a společných částí domu (dále jen „služby“), například
dodávky tepla a teplé užitkové vody, elektřiny, dodávky vody a odvod odpadní vody, úklid
společných prostor, užívání výtahu, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu. V rámci
této činnosti společenství zajišťuje zejména
a) vybírání úhrad za služby zajišťované společenstvím,
b) způsob rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství, neníli
rozúčtování cen služeb
stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu, a vyúčtování
přijatých záloh na jednotlivé členy společenství,
c) vedení potřebných evidencí spojených se zajišťováním služeb a jejich úhradami včetně
vyúčtování.
(6) Společenství zajišťuje činnosti související s provozováním společných částí domu, zejména
technických zařízení, která slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám než členům
společenství včetně uzavírání s tím souvisejících smluv.
(7) V rámci činností vykonávaných v rozsahu zákona o vlastnictví bytů společenství dále
zajišťuje zejména
a) včasné vymáhání plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem
společenství,
b) řádné hospodaření se svým majetkem a s finančními prostředky poskytovanými vlastníky
jednotek,
c) plnění dalších povinností spojených s předmětem činnosti společenství podle zvláštních
právních předpisů.


Čl. IV

Podstatné změny společných částí domu


Společenství dále zajišťuje se souhlasem všech členů společenství změny stavby (nástavby,
přístavby, rekonstrukce a modernizace) a změny v užívání stavby.


Čl. V
Zajišťován í správy domu a dalších činností na základě smlouvy se správcem


(1) V souladu s prohlášením vlastníka budovy o osobě pověřené správou domu (dále jen
„správce“), anebo v souladu s usnesením shromáždění vlastníků jednotek (dále jen „shromáždění“) o
ustanovení správce, může společenství zajišťovat provozní, technické, správní a obdobné činnosti
spojené se správou domu a pozemku a s dalšími činnostmi, popřípadě některé z těchto činností, na
základě smlouvy se správcem, kterým může být fyzická nebo právnická osoba.
(2) Smlouva se správcem obsahuje
a) vymezení činností, které bude správce vykonávat,
b) určení způsobu hospodaření s příspěvky na správu domu a pozemku a s finančními prostředky
poskytovanými na úhradu služeb včetně jejich evidence,
c) povinnost správce předkládat jím uzavírané smlouvy nebo jejich změny předem ke schválení
orgánu společenství příslušnému podle těchto stanov, pokud byl správce společenstvím
zmocněn k jejich uzavírání,
d) povinnost správce předložit jednou ročně shromáždění zprávu o činnosti správce, zejména o
finančním hospodaření, o stavu finančních prostředků každého vlastníka jednotky a o stavu
společných částí domu, jakož i o jiných významných skutečnostech,
e) povinnost správce před ukončením jeho činnosti podat shromáždění zprávu o své činnosti a
předat výboru nebo pověřenému vlastníkovi všechny písemné materiály o správě domu a své
činnosti,
f) další náležitosti stanovené shromážděním.
(3) Změny osoby správce nebo změny obsahu smlouvy se správcem schvaluje shromáždění.
(4) Uzavřením smlouvy se správcem podle odstavců 1 až 3 nemůže být dotčena výlučná
rozhodovací působnost orgánů společenství plynoucí ze zákona o vlastnictví bytů a z těchto stanov.


ČÁST TŘETÍ
ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ


Čl. VI
Společná ustanovení


(1) Orgány společenství jsou:
a) shromáždění,
b) výbor společenství (dále jen „ výbor“ ) nebo člen společenství pověřený funkcí výboru (dále jen
„pověřený vlastník“), pokud není volen výbor,
c) kontrolní komise nebo revizor, rozhodneli
o tom shromáždění.
(2) Orgány uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) jsou volené orgány společenství. Členem
voleného orgánu společenství nebo jeho voleným orgánem může být pouze fyzická osoba, která je
členem nebo společným členem tohoto společenství nebo je zmocněným zástupcem právnické osoby
člena
společenství, je ke dni volby starší 18 let a má způsobilost k právním úkonům.
(3) Členem voleného orgánu společenství nemůže být současně ten, jehož příbuzný v řadě
přímé, sourozenec nebo manžel (manželka) je členem voleného orgánu společenství. Členství v
jednom voleném orgánu společenství je neslučitelné s členstvím v jiném voleném orgánu tohoto
společenství.
(4) Závazek k výkonu volené funkce v orgánu společenství je závazkem osobní povahy a člen
voleného orgánu společenství se nemůže nechat zastoupit při výkonu své funkce.
(5) Funkční období členů volených orgánů společenství je 5 let; počíná dnem zvolení do funkce
a končí uplynutím funkčního období. Členství ve voleném orgánu dále končí odstoupením z funkce,
odvoláním z funkce nebo zánikem členství ve společenství.
(6) Člen voleného orgánu společenství může být volen opětovně.
(7) Člen voleného orgánu společenství může být před uplynutím funkčního období z funkce
odvolán shromážděním.
(8) Člen voleného orgánu společenství může před uplynutím funkčního období z funkce
odstoupit. Odstoupení musí písemně oznámit orgánu společenství, jehož je členem. Jeho funkce končí
dnem, kdy tento orgán odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím 30 dnů ode dne
doručení oznámení o odstoupení. Pověřený vlastník musí své odstoupení z funkce písemně oznámit
shromáždění. Účinky jeho odstoupení nastávají dnem následujícím po nejbližší schůzi shromáždění,
nejpozději však uplynutím 60 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení.
(9) Shromáždění může volit náhradníky členů volených orgánů společenství v počtu rovnajícím
se nejvýše počtu zvolených členů orgánu, spolu s určením jejich pořadí. Náhradník nastupuje na
místo člena orgánu, jehož funkce skončila před uplynutím funkčního období, dnem skončení funkce.
Pro náhradníky platí ustanovení odstavců 3 a 4 obdobně. Ustanovení o náhradnících členů volených
orgánů se nepoužije u pověřeného vlastníka.
(10) Orgány společenství hlasují veřejně. Shromáždění se může nadpoloviční většinou hlasů
přítomných členů usnést, že bude o určité věci hlasovat tajně pomocí hlasovacích lístků. V takovém
případě současně stanoví postup pro tajné hlasování.
(11) Pokud se nesejde shromáždění k volbě orgánů společenství nebo nejsouli
tyto orgány
zvoleny, plní jejich funkci člen společenství, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu
činí nejméně jednu polovinu, jinak členové společenství, kteří se jimi stali dnem jeho vzniku. Totéž
platí, nebudeli
statutární orgán schopen plnit své funkce z důvodu, že počet členů výboru poklesl pod
3 členy, nebo neníli
ve funkci pověřený vlastník.


Čl. VII
Shromáždění


(1) Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, které tvoří členové společenství.
(2) Shromáždění volí a odvolává členy výboru nebo pověřeného vlastníka; volí a odvolává
členy kontrolní komise nebo revizora, rozhodneli
o jejich zřízení.
(3) Do výlučné působnosti shromáždění náleží rozhodování o
a) změnách ve věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy podle § 4 zákona o
vlastnictví bytů,
b) schválení nebo změně stanov,
c) uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotce se souhlasem člena společenství, který je jejím
vlastníkem, k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se
správou domu,
d) změně účelu užívání stavby, změně stavby, jakož i o podstatných změnách týkajících se
společných částí domu,
e) schválení roční účetní závěrky, předložené výborem či pověřeným vlastníkem, spolu se zprávou
o hospodaření společenství a správě domu; pokud je správa domu a činnosti s ní související
vykonávány správcem podle čl. V, předkládá zprávu rovněž správce v rozsahu a způsobem
uvedeným ve smlouvě,
f) výši příspěvků členů společenství na správu domu a pozemku, popřípadě o výši a způsobu
placení dalších příspěvků na činnosti uvedené v čl. IV,
g) výši záloh na úhradu za služby, pokud není rozhodování v této věci usnesením shromáždění
svěřeno výboru nebo pověřenému vlastníkovi,
h) způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství, neníli
stanoveno zvláštním
právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu,
i) vymáhání plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem
společenství podle zákona o vlastnictví bytů a podle těchto stanov, pokud tuto činnost nesvěří
do působnosti výboru nebo pověřeného vlastníka,
j) změně osoby správce nebo o změně obsahu smlouvy se správcem,
k) nabývání nemovitých věcí, bytů nebo nebytových prostor k účelům, které jsou předmětem
činnosti společenství podle zákona o vlastnictví bytů, o majetkových dispozicích s těmito
věcmi (převody, darování, zatěžování právy jiných osob, ručení těmito věcmi apod.); totéž platí
pro jiná práva a jiné majetkové hodnoty, dále pro movité věci, jeli
jejich pořizovací cena vyšší
než částka určená usnesením shromáždění, jinak částka vyšší než 50 tisíc Kč v jednotlivém
případě,
l) stanovení výše odměny členů výboru nebo pověřeného vlastníka,
m) rozdělení případného zisku z hospodaření společenství,
n) pravidlech pro užívání společných částí domu,
o) schvalování rozpočtu společenství,
p) dalších záležitostech společenství, pokud tak stanoví zákon o vlastnictví bytů, anebo si je
shromáždění k rozhodnutí vyhradí.
(4) Shromáždění se schází nejméně jednou za rok. Svolává je výbor nebo pověřený vlastník.
Neníli
zvolen výbor nebo pověřený vlastník, svolává shromáždění ten, kdo plní funkci orgánů
společenství. Svolavatel připravuje též podklady projednání shromáždění.
(5) Shromáždění musí být svoláno též, požádáli
o to s uvedením návrhu pořadu jednání
nejméně takový počet členů společenství, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu všech hlasů, a to do 30
dnů od doručení této žádosti.
(6) Nesplníli
svolavatel uvedený v odstavci 4 povinnost svolat shromáždění podle odstavce 4
nebo 5, jsou oprávněni shromáždění svolat členové společenství, jejichž počet hlasů činí alespoň
jednu čtvrtinu všech hlasů.
(7) Shromáždění se svolává písemnou pozvánkou, která se doručí všem členům společenství, a
současně vyvěsí v domě na domovní vývěsce společenství.
(8) Písemná pozvánka musí být doručena a současně vyvěšena nejméně 15 dní přede dnem
konání shromáždění. V pozvánce se uvede zejména datum, hodina, místo konání a program jednám
shromáždění. Dále se v pozvánce uvede, kde se mohou členové společenství seznámit s podklady k
nejdůležitějším bodům jednání, pokud nejsou tyto podklady k pozvánce připojeny.
(9) Jednání shromáždění řídí předseda (místopředseda) výboru nebo pověřený člen výboru,
anebo pověřený vlastník; v případě svolání shromáždění svolavatelem podle odstavce 4 věta druhá,
nebo podle odstavce 6, řídí jednání shromáždění člen společenství zmocněný tímto svolavatelem.
(10) Shromáždění je schopné usnášení, jsouli
přítomni členové společenství, kteří mají většinu
hlasů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů společenství,
pokud zákon nebo tyto stanovy neurčují jinak.
(11) Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů členů společenství na
společných částech domu; členové společenství, kteří jsou spoluvlastníky jednotky, mají společně
jeden hlas.
(12) Při rovnosti hlasů nebo nedosáhneli
se potřebné většiny nebo dohody, rozhodne na návrh
kteréhokoliv člena společenství soud. Jdeli
o důležitou záležitost, může přehlasovaný člen
společenství požádat soud, aby o ní rozhodl. Právo je nutno uplatnit u soudu do 6 měsíců ode dne
přijetí rozhodnutí, jinak právo zanikne.
(13) Tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných členů společenství je zapotřebí k přijetí usnesení o
a) schválení nebo změně stanov,
b) změně prohlášení vlastníka budovy podle § 4 zákona o vlastnictví bytů,
c) uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám podle odstavce 3 písm. c),
d) způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky,
e) rozdělení zisku z hospodaření společenství.
(14) K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby, o změně stavby, jakož i o podstatných
změnách týkajících se společných částí domu je zapotřebí souhlasu všech členů společenství.
(15) Ke zvolení členů výboru nebo pověřeného vlastníka je zapotřebí souhlasu nadpoloviční
většiny všech členů společenství.
(16) Tvoříli
společenství pouze 3 členové, je zapotřebí k přijetí usnesení shromáždění vždy
souhlasu všech členů společenství.
(17) Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá svolavatel. Zápis
musí obsahovat nezbytné údaje prokazující schopnost shromáždění k jednání a usnášení, dále údaje o
průběhu jednání, plné znění přijatých usnesení a výsledky voleb, pokud byly volby prováděny.
Přílohu zápisu tvoří zejména listina přítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které byly
předloženy k jednotlivým projednávaným bodům.
(18) Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání
shromáždění musí být uschovány u předsedy výboru nebo u pověřeného vlastníka.
(19) Ustanovení odstavců 17 a 18 se přiměřeně použijí pro zápisy zjednání výboru a kontrolní
komise.


Čl. VIII
Výbor


(1) Výbor je výkonným orgánem společenství. Řídí a organizuje běžnou činnost společenství a
rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a s předmětem činnosti společenství s výjimkou těch
věcí, které jsou podle zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov ve výlučné působnosti shromáždění,
anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.
(2) Výbor je statutárním orgánem společenství. Za svou činnost odpovídá výbor shromáždění.
Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda.
Jdeli
o písemný právní úkon, který činí výbor, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení
místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisujeli
předseda spolu s místopředsedou, je podpis
místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru.
(3) Členové výboru jsou voleni a odvolávám shromážděním. Předsedu a místopředsedu volí
výbor z řad svých členů a z funkce je odvolává.
(4) Předseda výboru organizuje, svolává a řídí činnost výboru, organizuje běžnou činnost
společenství.
(5) Výbor koná své schůze podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí.
(6) Výbor je alespoň tříčlenný. Každý člen výboru má jeden hlas.
(7) Výbor je schopen usnášení, jeli
přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí
usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů výboru. Požádáli
o to člen
výboru, musí být do zápisu výslovně uveden jeho nesouhlas s přijatým usnesením, popřípadě též
důvody tohoto nesouhlasu.
(8) Odpovědnost člena výboru za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti při
výkonu své funkce, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
(9) Výbor jako výkonný orgán společenství zejména
a) zajišťuje záležitosti společenství ve věcech správy domu a pozemku a dalších činností
společenství podle zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které
jsou v působnosti shromáždění; zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou
činnost,
b) rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti společenství, zejména k zajištění
oprav, pojištění domu a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek,
c) odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k daním,
pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů,
d) připravuje podklady pro jednání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění
zprávu o hospodaření společenství, zprávu o správě domu a pozemku a o dalších činnostech
společenství, které obsahují zejména základní údaje o provedených a plánovaných opravách,
údržbě a povinných revizích včetně údajů o použití a stavu příspěvků na správu domu a
pozemku,
e) předkládá k projednání a schválení účetní závěrku a písemné materiály, které má shromáždění
projednat,
f) zajišťuje řádné vedení písemností společenství,
g) sděluje jednotlivým členům společenství podle usnesení shromáždění výši příspěvků na náklady
spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu za služby,
h) zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků,
i) zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností
vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství.
(10) Výbor jako statutární orgán společenství zejména
a) v souladu se zákonem o vlastnictví bytů, s těmito stanovami a s usneseními shromáždění činí
právní úkony jménem společenství navenek ve věcech předmětu činnosti, zejména též uzavírá
smlouvy,
b) zajišťuje kontrolu kvality dodávek, služeb a jiných plnění podle uzavřených smluv a činí vůči
dodavatelům potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo k
náhradě vzniklé škody,
c) jménem společenství vymáhá plnění povinností uložených členům společenství,
d) plní povinnosti podle zákona o vlastnictví bytů ve vztahu k rejstříku společenství vedenému
příslušným soudem určeným zvláštním předpisem k vedení obchodního rejstříku.


Čl. IX
Pověřený vlastník


(1) Pověřený vlastník plní funkci výkonného a statutárního orgánu společenství.
(2) Pověřený vlastník činí právní úkony a podepisuje je jménem společenství.
(3) Pověřeného vlastníka volí shromáždění stejným způsobem, jakým se volí výbor.
(4) Pověřený vlastník vykonává působnost a plní úkoly v rozsahu, v jakém jinak přísluší podle
zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov výboru.
(5) Pověřený vlastník odpovídá za porušení svých povinností shodně jako člen výboru.


Čl. X
Kontrolní komise, revizor


(1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem společenství, který je oprávněn kontrolovat
činnost společenství a projednávat stížnosti jeho členů na činnost společenství nebo jeho orgánů.
Kontrolní komise nebo její pověřený člen je oprávněn nahlížet do účetních a jiných dokladů
společenství a vyžadovat od výboru nebo pověřeného vlastníka potřebné informace pro svou
kontrolní činnost. Kontrolní komise odpovídá pouze shromáždění a je nezávislá na ostatních orgánech
společenství.
(2) Kontrolní komise je nejméně tříčlenná a volí ji shromáždění stejným způsobem, jakým se
volí výbor. Ze svých členů volí kontrolní komise svého předsedu, který svolává a řídí jednání této
komise.
(3) Kontrolní komise v rámci své působnosti zejména
a) kontroluje, zda společenství a jeho orgány vyvíjejí činnost v souladu se zákonem o vlastnictví
bytů a s těmito stanovami,
b) vyjadřuje se k řádné účetní závěrce společenství a ke zprávě výboru určené k projednání na
schůzi shromáždění,
c) podává shromáždění zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti,
d) může podat výboru nebo pověřenému vlastníkovi zprávu o nedostatcích zjištěných při své
kontrolní činnosti s návrhy na opatření včetně termínů na jejich odstranění,
e) účastní se prostřednictvím svého zástupce jednání výboru.
(4) Ustanovení odstavce 1 až 3 se použijí, rozhodneli
shromáždění o zřízení kontrolní komise
[či. VI odst. 1 písm. c)]. Ve společenství s počtem členů nižším než 10, může shromáždění
rozhodnout, že se namísto kontrolní komise volí revizor. Revizor má působnost kontrolní komise.


Čl. XI
Jednání dalších osob za společenství


(1) Shromáždění může rozhodnout, že určité činnosti bude pro společenství vykonávat
zaměstnanec (zaměstnanci) společenství na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti
nebo dohody o provedení práce.
(2) Pracovní zařazení a vymezení právních úkonů, které je zaměstnanec oprávněn činit za
společenství v rámci pracovněprávního vztahu podle odstavce 1, musí být schváleno shromážděním.
(3) Smlouva sjednaná podle odstavce 1 musí obsahovat přesné vymezení oprávnění
zaměstnance k jednám za společenství.
(4) Působnost podle odstavce 1 a 2 nebo její část může shromáždění svým usnesením svěřit
výboru nebo pověřenému vlastníkovi.


Čl. XII
Zvláštní způsob rozhodování ve společenství


V případech, kdy je podle zákona o vlastnictví bytů potřebný souhlas všech členů společenství
(§ 11 odst. 5 a § 13 odst. 3), může být tento souhlas vyjádřen jednotlivými členy společenství také
mimo schůzi shromáždění písemně na jedné listině či na více listinách, které obsahují označení
záležitosti, k níž je souhlas vydáván, datum a podpisy členů společenství.


ČÁST ČTVRTÁ
ČLENSTVÍ VE SPOLEČENSTVÍ


Čl. XIII
Vznik členství


(1) Členy společenství se stávají fyzické i právnické osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce
v domě, pro který společenství vzniklo. Jejich členství vzniká
a) dnem vzniku společenství v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce nejpozději
dnem vzniku společenství,
b) dnem nabytí vlastnictví k jednotce v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce po
dni vzniku společenství.
(2) Společnými členy společenství jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají
jednotku ve společném jmění manželů. Ze společného členství jsou společní členové oprávněni a
povinni společně a nerozdílně.
(3) Spoluvlastníci jednotky jako společní členové mají postavení vlastníka jednotky a mají
právo na schůzi shromáždění hlasovat jako jeden vlastník člen
společenství s váhou hlasu
odpovídající spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, přičemž váha hlasu je
nedělitelná.
(4) Seznam členů společenství, jejichž členství vzniklo ke dni vzniku společenství, tvoří
přílohu těchto stanov. Členy společenství, jejichž členství vznikne za trvání společenství, zapíše
společenství do seznamu členů společenství neprodleně poté, kdy člen společenství oznámí
prokazatelně nabytí vlastnictví jednotky. V seznamu členů společenství musí být u každého člena
společenství uvedena vedle jména, příjmení, data narození a místa trvalého pobytu též váha hlasu při
hlasování na shromáždění.


Čl. XIV
Práva a povinnosti člena společenství


(1) Člen společenství má práva vlastníka jednotky a člena společenství uvedená v příslušných
ustanoveních zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov a má zejména právo
a) účastnit se veškeré činnosti společenství způsobem a za podmínek stanovených zákonem o
vlastnictví bytů a těmito stanovami,
b) účastnit se jednání shromáždění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování,
c) volit a být volen do orgánů společenství,
d) předkládat orgánům společenství návrhy a podněty ke zlepšení činnosti společenství a k
odstranění nedostatků v jejich činnosti,
e) obdržet vyúčtování záloh na úhradu jednotlivých služeb a vrácení případných přeplatků,
f) nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění, do zápisu ze schůze shromáždění, do
smluv sjednaných společenstvím a do podkladů, z nichž vychází určení výše jeho povinnosti
podílet se na nákladech spojených se správou domu a pozemku a s dodávkou služeb spojených
s užíváním jednotky.
(2) Člen společenství má povinnosti vlastníka jednotky a člena společenství uvedené v
příslušných ustanoveních zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov, zejména má povinnost
a) dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánů společenství schválená v souladu se zákonem o
vlastnictví bytů a těmito stanovami,
b) hradit stanovené příspěvky na správu domu a pozemku,
c) hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování,
d) řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními
předpisy a pokyny výrobce nebo správce technických zařízení,
e) zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práva ostatních členů společenství; úpravy jednotky ve
svém vlastnictví provádět tak, aby neohrožoval výkon vlastnického práva ostatních vlastníků
jednotek a v případech, kde to stanoví zákon o vlastnictví bytů, provádět úpravy jen se
souhlasem všech vlastníků jednotek nebo na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi
vlastníky jednotek v domě,
f) odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo na společných
částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají,
g) umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a odečet naměřených
hodnot,
h) umožnit po předchozím vyzvání přístup do jednotky, pokud to nezbytně vyžadují úpravy,
provoz, opravy apod. ostatních jednotek nebo domu jako celku; nejdeli
o havarijní či obdobný
stav, činí výzvu písemně výbor nebo pověřený vlastník alespoň 3 dny předem,
i) oznámit bez zbytečného odkladu výboru nebo pověřenému vlastníkovi nabytí vlastnictví
jednotky spolu s údaji potřebnými pro zapsání do seznamu členů společenství podle čl. XIII
odst. 4 a pro potřeby správy domu,
j) oznamovat společenství všechny skutečnosti rozhodné pro rozúčtování služeb spojených s
bydlením, zejména změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo
podnájemce, pokud je způsob rozúčtování cen služeb nebo stanovení výše příspěvků na správu
domu a pozemku závislé též na počtu členů domácnosti, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy
ke změně došlo,
k) předat výboru nebo pověřenému vlastníkovi ověřenou projektovou dokumentaci v případě, že
provádí změnu stavby.


Čl. XV
Zánik členství ve společenství


(1) Členství ve společenství zaniká
a) převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,
b) úmrtím člena společenství fyzické
osoby,
c) zánikem člena společenství právnické
osoby bez právního nástupnictví,
d) zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je člen společenství,
e) dalším způsobem, pokud to stanoví zákon o vlastnictví bytů.
(2) Společné členství ve společenství zaniká a mění se na členství dnem, kdy se zapíše změna
předchozího spoluvlastnictví jednotky na výlučné vlastnictví jediného člena společenství do katastru
nemovitostí; tuto změnu je povinen člen společenství neprodleně oznámit výboru společenství.


ČÁST PÁTÁ
HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSTVÍ


Čl. XVI
Hospodaření společenství a způsob nakládání s jeho majetkem


(1) Společenství hospodaří s finančními prostředky poskytovanými členy společenství na
úhradu příspěvků na správu domu a pozemku, dále s finančními prostředky poskytovanými členy
společenství na úhradu za služby spojené s užíváním jednotek a s dalšími finančními prostředky
získanými v rámci činnosti společenství.
(2) Uzavřeli
společenství podle těchto stanov smlouvu se správcem, je povinno smluvně
dojednat také povinnosti správce předkládat orgánům společenství ke schválení návrhy výše
příspěvků na správu domu a pozemku a výše záloh na úhradu za služby placené členy společenství,
návrhy na rozúčtování cen služeb a další návrhy, které podle zákona o vlastnictví bytů a podle těchto
stanov schvalují příslušné orgány společenství. Ve smlouvě může společenství pověřit správce též
zajišťováním činností uvedených v odstavci 1.
(3) Nabudeli
společenství věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory k
účelům uvedeným v zákoně o vlastnictví bytů a v těchto stanovách, je povinno s nimi hospodařit
pouze v souladu s vymezeným účelem. Výbor nebo pověřený vlastník může v těchto záležitostech
činit právní úkony pouze na základě usnesení shromáždění, pokud v usnesení shromáždění není
stanoveno jinak.
(4) Společenství je povinno uplatňovat a vymáhat plnění povinností uložených členům
společenství k tomu příslušným orgánem společenství a plnění závazků třetích osob vůči
společenství. Výbor či pověřený vlastník odpovídají za včasné plnění těchto úkolů.
(5) Členové společenství jsou z právních úkonů týkajících se společné věci oprávněni a povinni
v poměru odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu.
(6) Členové společenství ručí za závazky společenství v poměru, který odpovídá velikosti
spoluvlastnických podílů na společných částech domu.


Čl. XVII
Úhrada nákladů spojených se správou domu a pozemku a úhrada za služby


(1) Příspěvky na správu domu a pozemku, dále zálohy na úhradu za služby, popřípadě další
platby podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) platí členové společenství v částkách a v
termínech stanovených k tomu příslušným orgánem společenství na účet společenství [či. VII odst. 3
písm. f) a g)], nerozhodneli
shromáždění o placení na účet správce.
(2) Vyúčtování záloh na úhradu za služby provádí výbor jedenkrát za zúčtovací období, kterým
je kalendářní rok, nejpozději do 4 kalendářních měsíců po jeho skončení; v souladu se stanoveným
způsobem rozúčtování [či. VII odst. 3 písm. h)]. Nedoplatek nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování
je splatný do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období.
(3) Zprávu o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku předkládá výbor ke
schválení shromáždění spolu se zprávou o hospodaření společenství a s návrhem na schválení roční
účetní závěrky. Nevyčerpaný zůstatek těchto finančních prostředků se převádí do následujícího roku.

 

 

PK-SPRÁVA NEMOVITOSTÍ © 2007 ÚvodStanovy DokumentaceVaše dotazyKontaktReference
footer image footer image