PK-SPRÁVA NEMOVITOSTÍ   NEJDEK

 

 

Zde Vám zodpovíme Vaše dotazy...

FAQs

Své dotazy můžete zaslat na naši E-mailovou adresu nebo pomocí sdělení které je připraveno na stránce "Kontakt".  

Ke kterému dni vzniká SVJ ?

SVJ vzniká dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí třetímu zapsanému vlastníkovi.

Je členství v SVJ dobrovolné ?

Členství je povinné, tedy automaticky vznikne všem vlastníkům ke dni vzniku společenství. Vyplývá to ze zákona 72/1994 Sb.

Jak probíhá první schůze SVJ ?

První schůze se musí konat do 60 dnů od vzniku společenství a svolává ji původní vlastník. Na porušení této lhůty ovšem nejsou žádné sankce. Na programu je zejména schvalování stanov společenství a volení výboru (případně jiných orgánů). Na schůzi musí být přítomný notář, který provede notářský zápis o průběhu schůze. K tomuto zápisu se přikládají mimo jiné schválené stanovy. Notář zápis typicky nevyhotoví ihned, takže jej dostanete až za několik dní. Tento zápis je poté povinnou přílohou k žádosti o registraci v rejstříku společenství na rejstříkovém soudu.

Zákon 72/1994 Sb. také obsahuje ustanovení, která se týkají případů, kdy se nesejde shromáždění k volbě orgánů nebo nedošlo-li ke zvolení orgánů. V tomto případě plní funkci orgánů vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu činí alespoň jednu polovinu. Pokud takový není, tak vlastníci jednotek, kteří se stali členy SVJ ke dni jeho vzniku. V případě, že nedošlo ke schálení stanov, tak se společenství řídí vzorovými stanovami, které vydala vláda.

Kdo hradí náklady spojené se založením SVJ ?

Náklady spolené se vznikem společenství (úhrada notáři, nájem místnosti, kde se konala schůze shromáždění, ověřování podpisů apod.) hradí nepřímo všichni spoluvlastníci v poměru jejich podílů na společných prostorách domu. Tyto náklady jsou započítány do nákladů na správu domu a hrazeny z fondu oprav. Zprvu hradí náklady původní vlastník a později tyto náklady přefakturuje společenství.

Jak probíhá hlasování na shromáždění SVJ ?

Vlastníci jednotek mají různou váhu hlasu v závislosti na podílu na společných prostorách domu (tedy podlahové ploše bytu).

V případě manželů, kteří byt mají ve společném vlastnictví, pak musí hlasovat jednohlasně (nemůže hlasovat každý jinak). Hlasování se může účastnit libovolný z manželů a to bez plné moci druhého z nich.

Jak se daní odměny výboru ?

Členové výboru SVJ vykonávají svoji funkci ze zákona. Nevykonávají žádnou závislou činnost, proto se s nimi neuzavírá žádná dohoda o provedení práce. Shromáždění jim schválí odměnu v hrubé výši, z ní srazí SVJ zálohu na DP nejméně ve výši 20 % (§ 38h odst. 4 ZDP) a zbytek vyplatí členům výboru.

 

Jaký typ účetnictví musí vést SVJ ?

SVJ jako nezisková organizace musí vést  „podvojné účetnictví", podvojné účetníctví může být vedeno ve zjednodušeném rozsahu.
PK-SPRÁVA NEMOVITOSTÍ © 2007 ÚvodStanovy DokumentaceVaše dotazyKontaktReference
footer image footer image